Research & Dvpt. Cell

1. Convener- Dr. Rumki Nath Sen
2. Dr. Dipanwita Choudhury (Sil)
3. Dr. Sushobhan Sengupta
4. Dr. Balaram Suthradhar
5. Dr. Somnath Kar
6. Dr. Animesh Dey
7. Dr. Sandeep Roy Sarkar
8. Dr. Sharmistha Chakraborty
9. Dr. Susmita Saha
10. Sentienla