College Examination Committee

Chair    :    Dr. Shankha Shubhra Bhadra

Members:

• Dr. Sushobhan Sengupta
• Dr. Moumita Dey
• Dr. Sharmistha Chakraborty
• Dr. Sandeep Roy Sarkar
• Dr. Dipanwita Chowdhury (Sil)
• Mr. Rajesh Kr. Nath
• Sentienla Lemtur
• Mrs. Sharmistha Rakshit
• Mr. Rajesh Kumar Das
• Mrs. Sharmili Chakraborty
• Rumki Nath Sen
• Mandrita Saha