Co-curricular Organizing and Documentation ISO committee

Co-Curricular Organizing Committee

Convener: Dr. Reba Chakravarty

Jt. Convener: Sharmistha Rakshit

Members:

  • Dr. Dipanwita Chaudhuri (Sil)
  • Dr. Sandip Roy Sarkar
  • Rajesh Nath
  • Ravi Kr. Singh
  • Sangita Chakraborty

Documentation Committee

Members:

  • Dr. Shankha Shubhra Bhadra
  • Sharmistha Rakshit
  • Rajesh Nath
  • Beena Pradeep
  • Jinesh Augustian